Activity

บริษัทโรโบคลาวด์ จำกัด เข้ารับการประเมินขีดความสามารถของสถานประกอบการ System Integrator จาก CoRE

webmaster
PUBLISHED ON July, 27 2023

System Integrator คือผู้ที่ออกแบบสร้างระบบ System Integration ให้ตรงตามความต้องการใช้งานของลูกค้า โดยการวิเคราะห์กระบวนการผลิตอย่างละเอียด ก่อนจะเขียนโปรแกรม สร้างหุ่นยนต์ออกมาให้ตรงตามที่ต้องการ

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และให้เกิดแนวทางในการพัฒนายกระดับการให้บริการ ภายใต้โครงการ การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ด้วยการสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม